Achtergrond

Is het beschikken over goede informatie niet de verantwoordelijkheid van arbeidsmigranten zelf?

Dat is deels waar. Aan arbeidsmigranten uit andere Europese landen kunnen geen taal- en inburgeringseisen worden gesteld. Toch is het belangrijk dat ook arbeidsmigranten -ook als die hier tijdelijk zijn- de taal leren en participeren. Arbeidsmigranten zijn daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid voor:

 • gemeenten om deze groep (niet-) ingezetenen wegwijs te maken;
 • werkgever en uitzendorganisaties: zij bemiddelen de migranten immers bij het vinden van werk hier.
Zijn er niet genoeg steunpunten en websites voor arbeidsmigranten beschikbaar?

Nee. Hoewel er diverse lokale, regionale en landelijke steunpunten zijn, heeft het gros van de arbeidsmigranten geen toegang tot een adequate informatievoorziening. Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘commissie Roemer’) adviseert dan ook de informatievoorziening voor arbeidsmigranten snel en sterk te verbeteren.

Waarom juist een informatieapp voor arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten zijn drukke mensen. Zij willen dan ook graag op een snelle en laagdrempelige wijze toegang hebben tot informatie die voor hen van belang is. De MYinfoNL-app biedt die mogelijkheid: arbeidsmigranten kunnen zich op deze wijze 24 uur per dag, op iedere plek, in de eigen taal informeren. Uit de in gemeente Waalwijk gehouden pilot bleek dat arbeidsmigranten de app als medium ook waardeerden. 

Hoe weten we dat juist een app ook aansluit bij de behoefte van arbeidsmigranten?

Uit een uitgebreide in de gemeente Waalwijk gehouden pilot bleek dat arbeidsmigranten de app als informatiemedium bijzonder waardeerden. Zie ook het artikel in het VNG-magazine >

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Voor wie

Voor wie is de MYinfoNL-app interessant?

Deze informatieapp is primair ontwikkeld voor EU-arbeidsmigranten. De app kan echter ook prima worden gebruikte om andere internationale doelgroepen te bedienen zoals Oekraïense vluchtelingen, buitenlandse studenten of expats.

Kan de MYinfoNL-app ook worden gebruikt door Oekraïense vluchtelingen?

Ja.

Inhoud

Hoe is de inhoud van de app in de pilotgemeente Waalwijk gemaakt? Is dat n.a.v. een onderzoek wat de behoefte is van de arbeidsmigranten?

De inhoud is voortgekomen uit zowel algemene kennis over de doelgroep als specifiek onderzoek onder de doelgroep zelf. Zo is er een klankbordgroep met arbeidsmigranten in de pilotgemeente Waalwijk. Wij bevragen hen regelmatig op wensen en gebruikersbehoeften. Deze input gebruiken wij vervolgens weer om de kwaliteit van de informatie verder te verbeteren. Daarnaast is er gekeken naar de onderwerpen waarover arbeidsmigranten vaak vragen stellen aan de gemeente.

Welke informatie kunnen gemeente delen met arbeidsmigranten?

Dat kunnen gemeenten volledig zelf bepalen. Waardevolle thema’s kunnen zijn: de gemeente (o.a. registratie in de BRP en doorgeven verhuizing), wonen, gezondheidzorg/ covid-19 vragen, cultuur, sport en recreatie, taal en participatie, hulp en advies en noodnummers.

Moet bovengemeentelijke informatie handmatig worden ingevoerd of wordt die ergens opgehaald?

Gemeenten kunnen eenvoudig bovengemeentelijke informatie ophalen uit de content-bibliotheek en deze vervolgens toevoegen aan het informatieaanbod. In de content-bibliotheek staat gevalideerde landelijke informatie, afkomstig van landelijke organisaties zoals WorkinNL, Healthcare for Internationals en de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Het Expertisecentrum Flexwonen houdt deze informatie actueel. Gemeenten hebben hier dus geen omkijken naar.

Wordt de bovengemeentelijke informatie centraal beheerd?

Alle bovengemeentelijke informatie die in de content bibliotheek wordt aangeboden, wordt beheerd door het Expertisecentrum Flexwonen. Wanneer de informatieaanbieders hun aanbod actualiseren, dan zal het Expertisecentrum Flexwonen deze informatie ook updaten in de app. Deze is dan direct inzichtelijk voor zowel gemeenten als de appgebruikers. Hiervoor hoeven gemeenten dus zelf niks te doen.

Is naast het weglaten van themategels het toevoegen ervan ook mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt in de beheeromgeving van de app zelf tegels toevoegen en verwijderen.

Kunnen ook andere lokale organisaties als welzijnsinstellingen, kerken, sportverenigingen hun informatie delen via de MYinfoNL-app?

Ja. De gemeente kan informatie van deze organisaties eenvoudig toevoegen (en verwijderen/aanpassen) vanuit een eigen beheeromgeving.

Hoe zit het met de bovengemeentelijke informatie?

Gemeenten kunnen op simpele wijze bovengemeentelijke informatie toevoegen aan de MYinfoNL-app. Deze modules zijn voorbereid door het Expertisecentrum Flexwonen met input van de overheidswebsite WorkinNL. Zo zijn gemeenten verzekerd dat de bovengemeentelijk informatie altijd up-to-date is.

Kunnen ook werkgevers (waaronder uitzendbureaus) informatie delen met hun arbeidsmigranten?

Ja. Werkgevers die actief zijn in gemeenten die gebruik maken van de MYinfoNL-app, kunnen ook hun werkgevers- en eventueel huisvestingsgerelateerde informatie delen met hun arbeidsmigranten. Via de helpdesk vertellen we u graag welke gemeenten meedoen.

Kunnen ook huisvesters informatie delen met hun arbeidsmigranten?

Ja. Huisvesters die actief zijn in gemeenten die gebruik maken van de MYinfoNL-app, kunnen ook huisvestingsgerelateerde informatie delen met hun arbeidsmigranten. Via de helpdesk vertellen we u graag welke gemeenten meedoen.

Kunnen gemeenten, werkgevers en huisvesters elkaars informatie bewerken?

Nee. Zowel de gemeente als de lokaal actieve werkgevers en huisvesters hebben uitsluitend toegang tot hun eigen beheeromgeving. Zij kunnen elkaars informatie dus niet bewerken.

Hoeveel tijd kost het om de app te vullen met informatie?

De hoeveelheid tijd die een gemeente kwijt is aan het vullen van de app, hangt voornamelijk af van de tijd die nodig is voor het verzamelen van de juiste lokale informatie. Het invoeren van deze informatie zelf, is betrekkelijk snel gebeurd. De bovengemeentelijke informatie kan in een handomdraai worden toegevoegd.

Kun je dit ook als regio (meerdere gemeenten) aanbieden of loop je dan vast bij de gemeentespecifieke informatie?

Ja, dat kan. Het is mogelijk om als regio een app aan te bieden. Iedere gemeente krijgt dan een eigen app. Bovendien kunnen betrokken gemeenten een extra informatielaag toevoegen met regionale informatie, die vervolgens ook in de lokale apps zichtbaar wordt. 

Kan je ook lokale informatie sturen naar de appgebruikers? 

Je kunt lokale informatie delen met app-gebruikers door specifieke lokale tegels aan te maken in de beheeromgeving. Op deze manier kun je app-gebruikers informeren. 

Meertalig

In welke talen is de MYinfoNL-app beschikbaar?

Dat zijn de voor arbeidsmigranten belangrijkste talen Bulgaars, Engels, Ests, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans en Tsjechisch.

Wat als wij informatie in een andere taal willen aanbieden dan de vertalingen die de MYinfoNL-app aanbiedt?

Mocht u toch informatieaanbod in een andere taal wensen (b.v. in het Oekraïens), dan moet uw organisatie zelf zorg dragen voor de vertaling in de betreffende taal. Aangezien de vertaling niet automatisch wordt gegenereerd vanuit de vertaalmachine DeepL, moeten eventuele wijzigingen van informatie ook in de betreffende taal handmatig worden doorgevoerd. U kunt er ook voor kiezen (een deel van) de teksten door een bureau in een of meerdere specifieke talen te laten vertalen. De kosten die daar eventueel voor worden gemaakt, vallen buiten het abonnementstarief. 

Hoe werkt de vertaalmachine?

In de applicatie zit standaard een vertaalfunctie. Deze werkt met DeepL: dat is de meest geavanceerde vertaalsoftware die beschikbaar is. Dat biedt de mogelijkheid de teksten eenvoudig automatisch te vertalen naar de voor arbeidsmigranten belangrijkste talen.

Hoe betrouwbaar zijn de vertalingen?

Die zijn zeer accuraat. Voor de vertalingen wordt gebruik gemaakt van software van DeepL. Dat is de meest accurate en genuanceerde vertaalsoftware en is gemiddeld drie keer accurater dan andere concurrent vertalers. De neurale netwerken van DeepL zijn als geen andere vertaaldienst in staat om zelfs de kleinste nuances op te vangen en deze ook correct weer te geven in een andere taal. Om de kwaliteit van onze automatische vertaalmodellen te beoordelen, voert DeepL regelmatig blinde tests uit. Bij blinde tests kiezen professionele vertalers de vertaling uit die zij het nauwkeurigst vinden zonder daarbij te weten welke vertaaldienst de tekst heeft vertaald. DeepL presteert daarbij substantieel beter dan de concurrentie.

In welke taal moeten wij de informatie invoeren?

De vertaalmachine DeepL werkt het beste vanuit de ‘brontaal’ Engels. Voor een optimale vertaalfunctie dient de informatie dan ook in het Engels te worden ingevoerd.

Gebruik

Hoe weten arbeidsmigranten dàt er een informatieapp beschikbaar is?
 • Gemeenten kunnen bij contactmomenten (zoals bij inschrijving in de BRP) of op plaatsen waar veel arbeidsmigranten komen (zoals sportscholen, Poolse winkels, kerken) flyers met QR-codes, die direct linken naar de MYinfoNL-app, delen. Maar er kunnen b.v. ook posters worden opgehangen of advertenties worden geplaatst waarin de QR-code zichtbaar is.
 • Werkgevers/huisvesters kunnen QR-codes ophangen in huisvestingslocaties of deze direct delen met hun werknemers/huurders via b.v. de app, mail of sms.
Zijn er ook arbeidsmigranten die er niet mee om kunnen gaan vanwege de taal of vanwege beperkte digitale vaardigheden?

Die kans is zeer klein. Het gebruik van de app is zeer eenvoudig. Bovendien is de informatie voor arbeidsmigranten beschikbaar in de eigen taal. 

Hoe kunnen arbeidsmigranten de MYinfoNL-app installeren?

Om te voorkomen dat arbeidsmigranten de app verplicht via de google playstore moeten downloaden, is gekozen voor een zogeheten ‘progressive web app’. Dat betekent dat arbeidsmigranten de MYinfoNL-app eenvoudig kunnen binnenhalen -zonder het te hoeven downloaden- door het scannen van een QR-code in b.v. een mail, poster, app of sms. Overigens bieden we binnenkort ook de mogelijkheid om de app ook via google playstore te downloaden.

Hoe weten we of de MYinfoNL-app ook gebruikt wordt?

U krijgt twee keer per jaar een overzicht van de bezoekcijfers. Deze bieden u inzicht in in welke mate de diverse onderdelen van de app juist veel of weinig bezocht worden. Deze cijfers kunnen voor u aanleiding zijn het informatieaanbod bij te werken of de indeling van de app te wijzigen.

Hoe weten we of de aangeboden informatie ook echt interessant blijft voor arbeidsmigranten?

Het Expertisecentrum Flexwonen coördineert een aanpak waarbij de wensen en behoeften van arbeidsmigranten zelf minstens een keer per jaar worden geïnventariseerd en zo nodig vertaald in verbeteringen van de app.

Kunnen gebruikers info inzien van meerdere gemeenten? 

Nee. Iedere app is uniek. Dus een link of QR-code zal alleen informatie tonen van een specifieke gemeente.

Actueel houden

Wie houdt de (boven)gemeentelijke informatie actueel?

Deze modules zijn voorbereid door het Expertisecentrum Flexwonen met input van de overheidswebsite WorkinNL. Aanpassingen of wijzigingen van deze informatie, worden automatisch verwerkt in de MYinfoNL-app. Zo zijn gemeenten ervan verzekerd dat de bovengemeentelijk informatie altijd up-to-date is.

Hoe kunnen we de MYinfoNL-app optimaal op de behoefte van arbeidsmigranten inrichten?

U krijgt twee keer per jaar een overzicht van de bezoekcijfers. Deze bieden u inzicht in welke onderdelen van de app juist veel of weinig bezocht worden. Deze cijfers kunnen voor u aanleiding zijn het informatieaanbod bij te werken of de indeling van de app te wijzigen.

Wie houdt de informatie van werkgevers en huisvesters actueel?

De werkgevers en huisvesters zijn zelf verantwoordelijk voor actueel houden van hun informatieaanbod. Deze kunnen zowel werkgevers als huisvesters bijwerken via hun eigen beheeromgeving.

Beheeromgeving

Hoe werkt de beheeromgeving?

Zowel de gemeente als de lokaal actieve werkgevers en huisvesters hebben een eigen beheeromgeving. Hier kan op eenvoudige wijze informatie worden toegevoegd, verwijderd of aangepast.

Wanneer zijn de aanpassingen zichtbaar?

Wijzigingen in het informatieaanbod worden online doorgevoerd en zijn daarmee direct zichtbaar voor gebruikers.

 Kunnen gemeenten en werkgevers en huisvesters elkaars informatie bewerken?

Nee. Alle partijen hebben uitsluitend toegang tot hun eigen omgeving en kunnen daardoor elkaars informatie niet bewerken.

Instructies

Is het ingewikkeld om informatie in te voeren of aan te passen?

Nee. De beheeromgeving is gebruiksvriendelijk.

Moet er een aparte training of cursus worden gevolgd?

Nee. Voor eventuele vragen is een instructieblad en een helpdesk beschikbaar.

Is er een helpdesk beschikbaar?

Ja.

Techniek en veiligheid

Hoe weten we zeker of de gebruikte software en techniek veilig is?

Abonnementhouders kunnen erop vertrouwen dat de bedrijfsvoering, informatiebeveiliging, klanttevredenheid en kwaliteit van de dienstverlening van techbedrijf Book That goed is. Mede dankzij de ISO27001 certificering van haar ontwikkelaars.

Hoe zit het met beheer aan de achterkant inclusief IT-koppelingen, veiligheid en AVG?

Het beheer aan de ‘achterkant’ van de app -dus los van het beheer van eigen content- wordt uitgevoerd door de BookThat Group. Gemeenten hebben hier dus geen omkijken naar. Book That zorgt voor de hosting, security, onderhoud, doorontwikkeling en ondersteuning. De ondersteuning verloopt via de helpdesk, die is ingebouwd in de beheeromgeving.

Op het gebied van informatiebeveiliging zijn de Book That-developers ISO27001-gecertificeerd. Dat is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Daarnaast wordt er jaarlijks een zogeheten pentest uitgevoerd. Deze kan alle eventuele zwakke plekken in de infrastructuur van de webapplicatie blootleggen, zodat waar nodig gerichte acties kunnen worden ondernomen. De meest recente pentesten vertoonden overigens geen zwakheden. Om de privacyrechten van gebruikers te borgen, werken we vanzelfsprekend conform de AVG-richtlijnen.

Hoe weten we of een softwareupdate noodzakelijk is?

Softwareontwikkelaar Book That houdt dat in gaten. Voor een software-update hoeft u niets te doen.

Voldoet de app aan de vereisten voor digitoegankelijkheid?

Ja. De app is ingeschreven in het DigiToegankelijksregister en voldoet daarmee aan de vereisten die worden gesteld aan een toegankelijke digitale overheid.

Huisstijl

Is het mogelijk de app van onze eigen huisstijl te voorzien?

Ja, het is mogelijk de app de ‘look and feel’ van uw eigen organisatie te geven. Daar zijn eenmalig extra kosten aan verbonden.

Abonnementskosten

Wat valt er onder het abonnementstarief?
 • Toegang tot de app voor alle in uw gemeente werkzame en/of woonachtige arbeidsmigranten;
 • Automatisch aanbod van actuele bovengemeentelijke informatie;
 • Een eigen beheeromgeving waar informatie en functionaliteiten eenvoudig toe te voegen en te verwijderen zijn;
 • Tweemaal per jaar een overzicht van de bezoekcijfers per thema;
 • Automatisch onderhoud en doorontwikkeling van de app;
 • Hosting en security;
 • Ondersteuning via helpdesk.
Zijn er nog andere kosten of inzet waar we rekening mee moeten houden?

Nee.

Hoe lang zitten wij aan een MYinfoNL-abonnement vast?

De minimale abonnementsduur is 12 maanden.

Hoe kunnen wij de abonnementskosten betalen?

U kunt ervoor kiezen de betaling in maandelijkse termijnen te voldoen of de minimale abonnementsduur van 12 maanden in één keer volledig te betalen. In het laatste geval ontvangt u een korting van 7,5%.

Tot slot

Waarom zouden wij investeren in de MYinfoNL-app?

Een goed geïnformeerde arbeidsmigrant is minder kwetsbaar, zelfredzamer, meer gemotiveerd en minder vaak ziek. Dat ontlast gemeenten, werkgevers en huisvesters.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.